Prosimo vas, da si spodnje informacije skrbno preberete, nepoznavanje ponudbe in splošnih pogojev poslovanja ne more biti predmet  reklamacije.  V primeru morebitnih nejasnosti, vas prosimo, da nas pokličete in z veseljem vam bomo pomagali.

Osnovni podatki podjetja

Podjetje: ALGO VRATA, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež podjetja: Spodnje Duplje 109A, 4203 Duplje
Matična številka: 8403007000
Davčna številka: SI 74854348
Davčni zavezanec: DA
TRR: SI56 2900 0005 2965 543 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

Splošno

Splošni pogoji poslovanja urejajo medsebojna razmerja oziroma določajo pravice in obveznosti med pogodbenima strankama, to je podjetjem ALGO VRATA, trgovina in storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) in naročnikom izdelkov ali storitev (v nadaljevanju: naročnik). Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe ali ponudbe oziroma predračuna. S potrditvijo ponudbe podjetja se šteje, da je naročnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja podjetja ter se z njimi v celoti strinja. Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med podjetjem in naročnikom morajo biti pisni. Vsi dodatni ustni dogovori so neveljavni. Zaradi narave izdelkov, ki jih prodajamo so naši pogoji prodaje in dobave specifični. Ne priznavamo pogojev strank, če so le-ti drugačni od naših, razen v primeru, da je to posebej dogovorjeno in zapisano.

Meritve

Podjetje odgovarja za dimenzijsko ustreznost stavbnega pohištva, kadar naročnik naroči stavbno pohištvo na podlagi izmere opravljene s strani pooblaščene strokovne osebe podjetja. V primeru napake v izmeri s strani pooblaščene strokovne osebe podjetja, bo podjetje napako odpravilo na lastne stroške, naročnik pa pri tem ni upravičen do povračila stroškov zaradi nepravočasne in nepopolne dobave ali izvedbe del na dogovorjen termin montaže. V kolikor naročnik posreduje podjetju podatke o dimenzijah stavbnega pohištva na podlagi meritev, ki jih opravi sam ali po njegovem naročilu tretja oseba je podjetje prosto vsake odgovornosti za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev in posledično dimenzijske neustreznosti stavbnega pohištva. Stroški dodatnih del, predelav ali zamenjave stavbnega pohištva in ostali stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev oz. meritev tretje osebe po naročilu naročnika, v celoti bremenijo naročnika. Naročnik je ob meritvi podjetje dolžan seznaniti z vsemi projekti vgradnje, predvsem pa opozoriti na vse gradbene in inštalacijske skrite ali ne skrite ovire, ki bi jih lahko drugače podjetje ob montaži poškodovalo. V nasprotnem primeru naročnik nosi posledično vse nastale stroške poškodb inštalacij, prevzame pa tudi vse stroške zastoja pri montaži ter morebitnih dodatnih nepredvidenih del. Podjetje je v primeru, da naročnik ni opozoril na skrite in ne skrite ovire ter tega s svojim podpisom ni potrdil na merilnem listu, prosto vsake odgovornosti in stroškov, nastalih zaradi poškodb pri montaži. Pobuda o seznanitvi z morebitnimi skritimi ovirami, kot tudi nastali stroški in obveznosti pri urejanju dokumentacije za informiranje podjetja, so izključno na strani naročnika.

Ponudba

Podjetje izdela ponudbo na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje naročnik in opravljenih meritev. Za navedene podatke (dimenzije, barva, odpiranja, oprema, …) vedno jamči naročnik. Naročnik je dolžan pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila preveriti ponudbo in v primeru nejasnosti zahtevati od podjetja pojasnitev nejasnih podatkov. Kasnejše nejasnosti naročnik ne more uveljavljati in ne morejo biti predmet reklamacijskih oziroma garancijskih zahtevkov naročnika. Naročnikova zahteva za pojasnitev nejasnosti po sklenitvi pogodbe in realizirani dobavi ne opravičuje spremembe naročila in ne predstavlja razloga za reklamacijo. V primeru zahtev naročnika, ki so strokovno nesprejemljive in je podjetje naročnika nanje opozorilo, naročnik pa kljub opozorilu vztraja pri zahtevah, je izključena vsakršna odškodninska odgovornost podjetja. V primeru zahtev naročnika, ki niso v skladu s standardi stroke, si podjetje pridržuje pravico spremeniti garancijsko dobo proizvodov. Ponudba vedno velja samo za navedene pozicije, količine in opise. Ponudba je veljavna in za podjetje zavezujoča samo v roku veljavnosti ponudbe, ki je naveden na slednji. Z izdajo nove verzije ponudbe se v celoti nadomesti prejšnja verzija ponudbe. Pisna potrditev ponudbe oziroma plačilo predračunske vrednosti pomeni, da naročnik potrjuje pravilnost in ustreznost naročila, se strinja v vsemi elementi ponudbe, sprejema plačilne pogoje in izjavlja, da je seznanjena s celotno vsebino splošnih pogojev poslovanja podjetja. Nepoznavanje ponudbe in njene vsebine ter morebitne nejasnosti ne morajo biti vzrok za kasnejšo reklamacijo. Kadar naročnik oddaja naročila preko telefona ali elektronske pošte oziroma je podlaga za naročilo projektna dokumentacija ali skice, ki jih prinese naročnik, potem sam odgovarja za morebitne napake. Stroške, ki so nastali kot posledica te napake, gredo izključno v breme naročnika. V kolikor naročnik v roku, ki je navaden na ponudbi ne izvrši naročila, se smatra, da od naročila odstopa. Vsa ustna dogovarjanja, ki se nanašajo na predmet ponudbe so nična.

Odpoved naročila

Naročnik ima pravico do odpovedi naročila ali spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo, brez obveznosti naročnika do podjetja, najkasneje en (1) dan od pisne potrditve ponudbe. Odpoved naročila ali sprememba podatkov morata biti v pisni obliki. Po preteku tega roka sta odpoved naročila ali sprememba podatkov možna zgolj v primeru, da naročnik poravna vse nastale stroške, vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki, ki so nastali podjetju do odpovedi naročila ali spremembe podatkov. Enako velja v primeru, če naročnik naroči napačno blago. Naročnik je stroške na podlagi izdanega računa dolžan poravnati v osmih (8) dneh. Ko je naročilo v fazi oddaje v proizvodnjo je možna odpoved naročila zgolj v primeru, da podjetju odpoved odobri njegov dobavitelj. V nasprotnem primeru odpoved ni možna oziroma je možna zgolj odpoved storitev v kolikor podjetje blago za opravo storitve (montažni material) še ni naročilo pri dobavitelju. V tem primeru je odpoved naročila možna zgolj v predelu storitve, blago za opravo storitve pa se naročniku zaračuna po maloprodajnih cenah. Vse storitve navedene v prejšnjem odstavku so s strani naročnika naročene v trenutku, ko naročnik sprejme ponudbo oziroma potrdi naročilo. V primeru odpovedi naročila s strani naročnika se naročniku popusti ne priznajo, ne glede na to, kakšne popuste je imel naročnik priznane ob sprejemu ponudbe oziroma potrditvi naročila. Vračilo blaga ni možno, razen v primeru izrecnega pisnega soglasja podjetja, saj podjetje dobavlja blago izključno po individualnem sistemu, kar pomeni, da ima vsako blago, ki ga podjetje dobavi naročniku svoje edinstvene karakteristike.

Cene in plačilni pogoji

Podjetje si pridružuje pravico do spremembe cen v primeru sprememb postavk iz ponudbe ali zaradi relevantnih sprememb tehničnih predpisov ali zakonodaje. Prejem delnega ali celotnega plačila se smatra kot končno naročilo s strani naročnika in strinjanje s ponudbo ter splošnimi pogoji poslovanja. Cene na ponudbi so izražene v evrih, v kolikor ni navedeno drugače. DDV je prikazan in obračunan ločeno. Prodajni pogoji za fizične osebe: • 100% predplačilo, 3% popusta. • 50% predplačila, 50% ob dobavi in pred začetkom montaže (možna drugačna dinamika obročnih plačil, ki je točno definirana v zadnji potrjeni ponudbi, v ceni že upoštevan popust za predplačilo). • Po pogodbi in z ustreznim zavarovanjem plačila. Akcijski popusti v primeru akcij oz. sejemskih prireditev. Plačilni pogoji pravnim osebam so dogovorjeni s ponudbo/pogodbo. Naročnik nakaže kupnino na TRR podjetja v skladu z Navodili za izpolnjevanje UPN, navedenimi v ponudbi, namen ali sklic plačila je številka ponudbe. Stavbno pohištvo ostane v celoti oziroma v sorazmernem delu glede na poravnano kupnino v lasti podjetja, vse do polnega plačila vseh obveznosti naročnika. V primeru delnega ali popolnega neplačila s strani naročnika in tudi v primeru zamude s plačilom, ima podjetje pravico prodane stvari odvzeti nazaj, pri čemer pa ne odstopa od sklenjenega posla. Pri obročnem plačilu obveznosti po računu, se v primeru neplačila dveh ali več zaporednih obrokov možnost obročnega plačevanja ukine, celotni dolg po računu pa zapade v takojšnje plačilo, brez možnosti ponovnega obročnega plačila preostalih obveznosti. V primeru zaplembe blaga se le to proda najboljšemu ponudniku, za razliko do polne vrednosti predračuna pa se bremeni naročnika. Do polnega plačila kupnine mora naročnik z blagom ravnati kot dober gospodar. Naročnik dovoli podjetju neoviran dostop do neplačanih elementov in njihov odvoz. Nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja stvari trpi naročnik od takrat, ko mu je stvar izročena. Naročnik bo ob realizaciji ponudbe/pogodbe prejel račun, ki ga mora plačati v valutnem roku. V primeru izvršbe nosi naročnik vse stroške postopka. V kolikor ima naročnik ugovor na formalno vsebino računa (naslovnik, višina DDV in podobno), mora o tem obvestiti podjetje v osmih (8) dneh, sicer se smatra, da je račun v celoti sprejel. Ugovor ali morebitna reklamacija ne zadrži plačila obveznosti po tej ponudbi. V kolikor v ponudbi ni navedeno drugače, montaža, demontaža in odvoz starega stavbnega pohištva na trajno deponijo niso zajeti v ponudbi. Predplačilo: v gotovinskem ali pogodbenem popustu so, v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, že obračunane obresti po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge vezane nad tri mesece in sicer od vrednosti predplačila za čas od plačila predplačila do dobave ali vgradnje proizvoda. S tem obračunom popusta so izpolnjene obveznosti podjetja do naročnika iz tega naslova.

Obračunske stopnje DDV

9,5% DDV se zaračunava od dobave in obvezno vgradnje ter obnove in popravil: • stanovanjskega objekta v večstanovanjski hiši, ki ne presega 120m2 in v individualni hiši, ki presega 250m2. • Stanovanjskega objekta za posebne namene (dijaški domovi, domovi za starejše občane). 22% DDV se zaračunava od dobave in gradnje ter obnove in popravil: • nestanovanjskih objektov. • Stanovanjskih objektov v večstanovanjski hiši, ki presega 120m2 in v individualni hiši, ki presega 250m2. Obrnjena davčna stopnja: po 76.a členu ZDDV-1 velja obrnjena davčna obveznost za nekatere dobave med zavezanci s slovensko ID številko. DDV mora plačati zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki se mu opravijo naslednje dobave: • gradbena dela. • Posredovanje osebja v gradbeništvu. Naročnik s podpisom predračuna potrjuje pravilnost podatkov o stanovanjskem objektu in potrjuje pravilnost obračunanega DDV ter prevzema odgovornost glede samega obračuna DDV-ja. Podjetje pa predhodno preveri ustreznost ustrezno obračunanega DDV-ja in ga po potrebi obračuna po splošni 22% davčni stopnji v primerih, ko to zahteva zakonodaja. Izvoz blaga v tujino: v kolikor se prodaja blago za tuje trge, se lahko prodaja izvrši tudi brez obračunanega DDV-ja pod pogojem, da je naročnik davčni zavezanec v državi namena in da ima v trenutku prodaje in dostave blaga veljavno in aktivno davčno številko, ki je registrirana v uradnem registru davčnih zavezancev države namena. V primeru, ko je naročnik blaga tuja fizična oseba ali tuja pravna oseba brez veljavne davčne ID številke, se obračuna davek po polni davčni stopnji 22%.

Dobava in dobavni roki

Okvirni dobavni rok za standardne izdelke je od sedem (7) do devet (9) tednov. Dobavni roki se določajo glede na vsakokratno ponudbo. Dobavni rok, je opredeljen v ponudbi in je določen s strani podjetja. Dobavni rok začne teči tri (3) dni po končnih meritvah in razjasnitvi vseh tehničnih vprašanj in po pisni potrditvi naročila s strani naročnika ali po plačilu na transakcijski račun podjetja v skladu s plačilnimi pogoji. Za zamude pri dobavi ne izplačujemo zamudnih obresti. Podjetje obvesti naročnika o montaži ali za prevzem blaga pisno ali ustno, minimalno dva (2) dni pred pričetkom del. V primeru, da se ob montaži ugotovi neskladnosti elementa, se rok dobave podaljša. V tem primeru podjetje odpravi neskladnost v najkrajšem možnem roku, brez povračila morebitno nastale škode naročniku, ki je nastala zaradi zamude, v kolikor se podjetje in naročnik ne dogovorita drugače. Dobava blaga je v določenih primerih lahko tudi delna, vendar mora biti o tem naročnik obveščen vsaj en (1) dan pred prvotno določenim terminom. Naročnik je dolžan ob prevzemu blago pregledati, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj napisati na odpremni list. V kolikor tega ne naredi ter se elementi vgradijo, se smatra, da so vsi elementi pravilni in prevzeti s strani naročnika. Poškodba stekla (lom) se ob prevzemu, predaji stavbnega pohištva, upošteva le takrat, ko naročnik nemudoma poda pisno izjavo. Kasnejši lomi stekla, ki niso posledica prevoza ali vgradnje iz strani podjetja in ga povzroči tretja oseba ali je vzrok loma neznan, ne morajo biti predmet reklamacije. Naročnik potrdi, da je blago dostavljeno v skladu s ponudbo in da je vgradnja kakovostno opravljena. To naredi s podpisom ob prevzemu in s podpisom na dobavnici. Tako naročnik potrjuje, da je podjetje v celoti realiziralo ponudbo/pogodbo in s tem pridobil vse pravice, ki izhajajo iz tega razmerja.

Odprema blaga in prenos tveganja

Izročitveni kraj za dobavo izdelkov, ko naročnik ne naroči montaže ali prevoza, je skladišče podjetja. V tem primeru se tveganje za izgubo ali poškodovanje izdelkov prenese na naročnika s predajo izdelkov prevozniku ali naročniku osebno. Izdelke, pripravljene na prevzem mora naročnik prevzeti v osmih (8) dneh po tem, ko je bil s strani podjetja pisno obveščen, da so izdelki pripravljeni v skladišču za prevzem. Za pisno obvestilo se šteje, elektronska pošta ali navadna pisemska pošta. V kolikor naročnik naročenih izdelkov ne prevzame v navedenem roku osmih (8) dni ali jih ne dovoli vgraditi, mu podjetje lahko zaračuna stroške skladiščenja, ki znašajo 0,1 % vrednosti naročenih izdelkov na dan. Prav tako po preteku osmih (8) dni, ko je podjetje obvestilo naročnika, da naj prevzame blago, odgovornost za blago preide na naročnika. V primeru, da naročnik ne prevzame blaga v roku šestih (6) mesecev od obvestila lahko podjetje odpelje blago na uničenje. Pri tem se naročniku zaračunajo stroški skladiščenja do dneva uničenja blaga ter stroški odvoza na deponijo. Dvig blaga je možen v skladišču podjetja od ponedeljka do petka po predhodni najavi. Najava mora biti vsaj en (1) delovni dan pred prevzemom. Če naročnik stavbno pohištvo prevzame sam, mora pred odvozom blago pregledati in opozoriti na vse morebitne pomanjkljivosti, kasnejših reklamacij se ne upošteva. Naročnik za stavbno pohištvo, ki ga vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so posledica nestrokovne montaže, poškodb pri montaži ali prevozu.

Garancija in jamstvo za odpravo napak

Vračilo izdelkov zaradi napak, za katere odgovarja naročnik ni možno. Če naročnik naroči napačen izdelek ali odstopa od drugih medsebojnih obveznosti, smo upravičeni zahtevati povračilo vseh tudi dodatno nastalih stroškov. Vračilo napačnega izdelka (v kolikor je razlog na strani naročnika) ni možno. Garancijski list prejme naročnik po dokončanju del z računom. Vsi prodajni izdelki podjetja odgovarjajo predpisom in standardom nacionalne in EU zakonodaje. Na zahtevo stranke izstavimo Izjavo o skladnosti, ki dokazuje skladnost z EU normativi. Vsaka nestrokovna montaža in nepooblaščeno popravilo proizvoda s strani naročnika ali tretje osebe v času garancije privede do nepreklicne izgube garancije. Po preteku garancije podjetje zagotavlja vzdrževanje in nadomestne dele v skladu z veljavno zakonodajo. Čiščenje in vzdrževanje stavbnega pohištva je dovoljeno le s temu namenjeni sredstvi oziroma s čistili, ki jih odobri proizvajalec. Zaradi uporabe sredstev, ki niso potrjena za uporabo in vzdrževanje s strani proizvajalca, se morebitna reklamacija in garancija ne prizna. Navodila za uporabo, čiščenje in vzdrževanje dobi naročnik skupaj z računom in garancijskem listom. Pogoj za uveljavljanje garancije s strani naročnika je, da naročnik izpolni svoje obveznosti do podjetja, da pregleda izdelke takoj po prevzemu ter da pravočasno in na pravilen način vloži zahtevek za reklamacijo. Če ima blago napako, za katero je podjetje odgovorno, smo dolžni naročniku okvaro ali pomanjkljivost odpraviti v najkrajšem možnem razumnem roku. Nadaljnje pritožbe s strani naročnika so izključene, razen če ni to vnaprej sporazumno določeno. Tako podjetje ni odgovorno za poškodbe na blagu, ki so nastale same po sebi, za izpad dobička ali druge finančne izgube po krivdi naročnika. Podjetje jamči za vse svoje namerno povzročene poškodbe ali druge velike površnosti. Naročnik se lahko pritoži tudi zaradi neizpolnjevanja pogodbe, v smislu pomanjkljive garancije lastnosti izdelkov. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhaja iz odgovornosti podjetja za napake na blagu. Ozemeljsko območje garancije je Slovenija.
• Garancijski rok za vhodna vrata znaša 2 leti, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja. • Garancijski rok za notranja vrata znaša 2 leti, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja. • Garancijski rok za okna znaša 5 let, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja. • Garancijski rok za senčila in komarnike znaša 2 leti, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja. • Garancijski rok za talne obloge znaša 5 leti, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja. • Garancijski rok za WPC terase znaša 5 leti, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja. • Garancijski rok za montažna dela znaša 1 leto.

Reklamacija (uveljavljanje garancije)

Vse zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije in vse reklamacijske zahtevke, mora naročnik uveljavljati pisno in sicer s priporočeno pošto na sedež podjetja ali na elektronski naslov info@algo.si. Reklamacijskemu zahtevku mora priložiti račun, garancijskemu zahtevku pa garancijski list in račun. Naročnik mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnost, ki jo uveljavlja in po potrebi priložiti njene fotografije. Hkrati mora naročnik podjetju omogočiti ogled zatrjevane napake, poškodbe oziroma nepravilnosti. O ogledu se napravi zapisnik. Uveljavljanje reklamacijskega zahtevka oziroma garancijskega zahtevka ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine. Naročnik mora v primeru zahteve podjetja takoj vrniti reklamirane izdelke ali posamezne izdelke, zaradi ugotavljanje upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru naročnik izgubi pravico do reklamacije. Predmet reklamacije ne morajo biti manjše površinske nepravilnosti na izdelku, če ne vplivajo na funkcionalnosti izdelka ali niso vidna iz razdalje večje ali enake kot 3 m. Ko se podjetje prepriča, da je reklamacija upravičena, poda naročniku predlog za rešitev reklamacije. Načini rešitve reklamacije so odprava napake na izdelku, zamenjava izdelka ali znižanje cene in so odvisni od vrste in stopnje napake oziroma dogovora z naročnikom. Zaradi svojih jamstvenih zahtevkov naročnik nima pravice zadrževati nobenih dolgovanih plačil podjetju. Podjetje ne bo upoštevalo nobenih reklamacij zaradi napak, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe in vzdrževanja izdelkov ali zaradi nepooblaščene ali nestrokovne montaže s strani naročnika ali tretje osebe. Podjetje lahko za posamezno vrsto izdelkov poda še dodatne pogoje in zahteve, ki morajo biti izpolnjeni s strani naročnika, da je upravičen do uveljavljanja reklamacije. S tem naročnik seznani stranko najkasneje ob dobavi izdelkov. Naročnik mora pred vgradnjo elemente podrobno pregledati in takoj opozoriti predstavnika podjetja o neskladnosti elementov. V kolikor se elementi vgradijo, reklamacije ne upoštevamo. Reklamacijska komisija podjetja v osmih (8) dneh od prejetja zahtevka odloči o upravičenosti reklamacije in o tem pisno obvesti naročnika. V kolikor je reklamacija upravičena, se jo podjetje obveže odpraviti v najkrajšem možnem času, to je najkrajšem razumnem roku.

Montaža

Odprtine za vgradnjo stavbnega pohištva morajo biti vedno izdelane po navodilih podjetja in predhodno pripravljene za nemoteno montažo izdelkov, razen, če ni dogovorjeno drugače. Montaža vseh proizvodov se izvaja po navodilih proizvajalca. Pri zamenjavi stavbnega pohištva se stari podboji izrežejo. Za pri tem nastale poškodbe stene, keramike itd. podjetje ne odgovarja. Med izvajanjem del pri demontaži je v izrednih primerih možno, da pride do dodatnih del (zidarskih del). Zaščito objekta in zavarovanje objekta je dolžan zagotoviti naročnik, razen, če ni pisno dogovorjeno drugače. Kadar naročnik naroči tudi zaključna dela, le-ta ne vključujejo slikopleskarskih del (vključuje obdelavo z mavčnimi ploščami ali izolacijo, vgradnjo aluminijastega vogalnika po potrebi, zaprtje z izolacijo in prvo grobo kitanje; ne vključuje brušenja, nadaljnjega kitanja, vgradnje mrežice in beljenja – vse to so slikopleskarska dela). Objekt je pripravljen za montažo, ko je možno brez dodatnih del vgraditi stavbno pohištvo v gradbene odprtine. Pri RAL montaži mora naročnik pravilno pripraviti odprtine: pravokotno fino obdelati špalete z nadmero deset (10) mm do petnajst (15) mm oziroma po navodilih proizvajalca po celotnem obodu elementa. Podjetje ni pooblaščeno in ne izvaja priklopov elektro pogonov za rolete in zunanje žaluzije, to uredi naročnik sam. Naročnik pa mora zagotoviti dostop do električne energije, da je možno ob montaži elektro pogone testirati. Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica spremembe obstoječega stanja zunanjih delov (npr.: zapiranje balkonov ali teras, pojav talnih, stenskih ali stropnih razpok, zmanjšanje varnosti zgradbe in drugo). Zidarska dela (npr. obdelava preklade in notranjih zidov) morajo biti opravljena pred montažo vrat; preklada in notranji zidovi morajo biti izdelani v liniji. Tlak objekta (estrih, keramika, …) mora biti izdelan v liniji oziroma vodoravno in končno obdelan. Naročnik mora zagotoviti nemoten dostop za dostavno vozilo, prostor, kjer se vrata oziroma stavbno pohištvo montirajo, mora biti zaščiten, poskrbeti mora tudi za dovod električne energije 220 V in osnovno zaščito. Naročnik ima dolžnost, da delavce podjetja pred začetkom montaže seznani z načrti in potekom del, saj po vgradnji elementov (npr. napačen element v napačni odprtini, ali napačen pomik okna od roba fasade ipd.) to ne more biti predmet reklamacije. Tako dodatno nastali stroški gredo v celoti v breme naročnika. Dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi, a so nujna za dokončanje del gredo v breme naročnika in se dodatno zaračunajo. V primeru dodatnih del se rok dobave podaljša v skladu s pisnim sporazumom med naročnikom in podjetjem. Za opravljena dodatna dela oziroma dodatne elemente izda podjetje naročniku račun, ki ga je naročnik dolžan poravnati v osmih (8) dneh. Cena dodatnih del je razvidna iz ponudbe, ki jo podjetje pripravi naročniku na njegovo pobudo. V primeru, da se naročnik ni predhodno seznanil s cenami dodatnih del ali dodatnih elementov, dodatna dela pa so bila opravljena oziroma dodatni elementi dobavljeni (in montirani), naročnik ne more uspešno ugovarjati višini izdanega računa. Naročnik oziroma njegov pooblaščenec mora biti prisoten na objektu ob začetku montaže in po končani montaži. Pooblaščenec mora imet pisno pooblastilo naročnika, ki ga pred pričetkom del posreduje pisno na sedež podjetja. Ob prevzemu blaga oziroma ob koncu montažnih del je naročnik ali njegov pooblaščenec dolžan, skupaj z vodjo montažne skupine, pregledati blago oziroma opravljeno delo, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj zapisati na zapisnik, saj se sicer šteje, da je blago dobavljeno in dela opravljena brez napak ter podjetje kasnejših pripomb ne bo upoštevalo. V primeru, da naročnika ali njegovega pooblaščenca ob zaključku montaže ni na objektu se šteje, da je blago prevzeto in delo opravljeno brez napak ter pripomb. V tem primeru podjetje ne upošteva nikakršnih kasnejših reklamacij. V primeru, da gre za delo na višini, je naročnik dolžan to sporočiti oz. navesti že ob dobavi, naročnik je v tem primeru dolžan na svoje stroške poskrbeti za gradbeni oder oziroma naročiti avtodvigalo.

Reference

Vsak naročnik z nakupom stavbnega pohištva pri podjetju soglaša s tem, da podjetje uporabi fotografije vgrajenih izdelkov kot svojo referenco kadarkoli, v neomejenem časovnem obdobju in v kakršnihkoli okoliščinah. Naročnik v tem primeru ni upravičen do nikakršnega plačila ali kakšnega drugega nadomestila.

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje se zavezuje, da bo z vsemi podatki, ki jih bo pridobilo v procesu opravljanja storitev, ravnalo kot s poslovno skrivnostjo in jih ne bo posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam.

Ostala določila

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb v prospektih, katalogih, cenikih, skicah, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih, ki ne vplivajo neposredno na samo blago.

Reševanje sporov

Če v sporazumu oziroma potrditvi ni drugače določeno, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.

Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja so bili nazadnje posodobljeni 27.03.2019. Podjetje lahko Splošne pogoje poslovanja prosto spreminja in posodablja. Splošni pogoji poslovanja se razlagajo v skladu z nacionalnim in EU pravom in zakonodajo.
Spremenjeni Splošni pogoji poslovanja podjetja, veljajo od objave na spletni strani algo.si.